Vi skapar verklig förändring

Vi är ett modernt konsultbolag som är specialiserade på att tryggt vägleda våra kunder genom strategiarbete och transformation. Med djup förståelse för våra kunders verksamhet och omvärld, och med utgångspunkt i kunskap om människan i förändring, skapar vi tillsammans med våra kunder verklig och varaktig förändring.

Kundcase

Här kan du läsa mer om våra kunders framgångsresor.

Levande affärsstrategi

I en tid av allt högre förändringstakt och hårdnande konkurrens är det viktigt att ha ett löpande strategiarbete som tillåter justeringar längs vägen för att era handlingsplaner ska ta er mot målen. Genom att utveckla en välfungerande och lättrörlig ledningsgrupp får ni tillsammans förmågan att löpande jobba med affärsstrategin.  På så sätt får ni möjligheter att kontinuerligt omsätta strategin i taktik och handlingsplaner.

Vår erfarenhet är att det krävs insatser i flera dimensioner för att hålla affärsstrategin levande. Det handlar både om ledningsgruppen som grupp, sättet som strategiarbetet bedrivs och förhållningssättet till förändring. Vi hjälper er att analysera nuläget av dessa dimensioner för att hitta en gemensam startpunkt för förändring.

Utifrån er unika situation jobbar vi sedan med att utveckla ledningsgruppen som grupp, förädla arbetet med strategier och handlingsplaner, samt införa arbetssätt och vanor som gör er mer lättrörliga och bättre rustade för att snabbt kunna följa och agera på omvärlden och branschens förändringar.

Att jobba med levande affärsstrategi kan vara lämpligt när ni vill:

  • Bygga en mer välfungerande ledningsgrupp med gemensam riktning, tydligt ägarskap och samsyn
  • Öka er förändringstakt i företaget för att bättre kunna följa förändringar
  • Etablera mer lättrörliga arbetssätt kring affärsstrategin som gör er rustade för en högre förändringstakt och hårdnande konkurrens.

Läs mer om vad vi gjort hos XX

Förändringsledning

Förändring är en självklar del av vår vardag och är nödvändig för att kunna utvecklas. Oavsett om ni behöver införa nya processer, system eller organisationsstruktur – eller allt på en gång – handlar all förändring om att människor behöver göra saker på ett nytt sätt. Människor har ett inneboende motstånd till förändring. För att lyckas krävs att ni får med er individerna och därmed hela organisationen. Då behövs både ett strategiskt och operationellt angreppssätt.

Addeno har förutom ett genuint intresse för människor även gedigen kunskap och erfarenhet av fungerande modeller och verktyg för att driva olika typer av förändring. Vi hjälper er identifiera angreppssätt som är lämpliga för er unika situation och kultur samt planera och leda förändringsarbetet i er verksamhet. Alltid med utgångspunkt i människan i förändring.

Att fokusera på förändringsledning kan vara bra när ni vill:

  • Genomföra en organisationsförändring
  • Införa nya processer och system; två förändringar som ofta går hand i hand och behöver drivas strukturerat för att nya vanor ska bestå över tid
  • Bygga upp er egen förmåga som ökar förändringsbenägenheten i organisationen och därmed gör er mer lättrörliga
  • Stödja projekt där fokus på förändringsledning behövs för att uppnå önskade effekter

Risk- och regelverksdriven förändring

Omvärlden förändras och medför ständigt nya risker och regelverkskrav. Vår erfarenhet är att företag ofta agerar reaktivt och alltför sent för att på ett effektivt sätt kunna bemöta denna typ av förändringsbehov. Inte sällan resulterar det i förändringar som varken är långsiktiga eller hållbara.

Vår syn är att dessa förändringar hanteras bäst som en integrerad del av företagets verksamhet. Genom att proaktivt förstå och agera på förändringsbehov kan lösningar implementeras i befintliga kärnprocesser snarare än i separata stödprocesser. På så sätt skapas robusta lösningar som kontinuerligt utvecklats över tid som en naturlig del av ert företags verksamhet.

Att fokusera på risk- och regelverksdriven förändring kan vara lämpligt när ni vill:

  • Bemöta risk och regelverksförändring proaktivt med ett helhetsperspektiv
  • Minimera kortsiktiga men långsiktigt dyra speciallösningar för specifika behov
  • Skapa en förmåga att kontinuerligt bemöta och integrera risk- och regelverksdrivna förändringar i verksamheten