KPA Pension står rustad och redo för förändring

KPA Pension (KPA) är ett mer än 100 år gammalt tjänstepensionsbolag som förvaltar ca 280 miljarder kronor åt ca 2 miljoner kunder inom den kommunala sektorn.

Addeno har inom ramen för ett långsiktigt samarbete med KPA utformat nuvarande affärsstrategi och kontinuerligt bidragit till dess genomförande. Affärsstrategin syftar till att positionera KPA som det självklara och hållbara valet för tjänstepension i kommuner och regioner. Strategin är ett levande verktyg för att guida KPAs arbete i hela organisationen.

När det nya kollektivavtalet AKAP-KR för Sveriges kommun- och regionanställda tecknades och skulle införas stod KPA inför ett gigantiskt förändringsarbete. Det nya avtalet engagerade alla delar av organisationen på alla plan.

Stora förändringar hanteras ofta i program och projekt vid sidan av den ordinarie organisationen och den löpande verksamheten. KPA valde i stället att med strategin som utgångspunkt och tillsammans med Addeno hantera förändringen inom ramen för den befintliga organisationen. På så sätt involverades alla medarbetare som berördes av det nya avtalet i förändringsarbetet redan från början.

En kärngrupp definierades med medarbetare från alla berörda avdelningar och team och under ledning av Addeno. Kärngruppen ansvarade tillsammans för att koordinera alla aktiviteter samt för genomförandet inom sina respektive avdelningar och team. På så sätt kunde organisationen arbeta med det nya pensionsavtalet som en del av det dagliga arbetet.

Addeno fanns med hela tiden och stöttade med struktur och processer, men det var KPA som stod för genomförandet utifrån affärsstrategin och det nya avtalet. Efter ett års arbete kunde AKAP/KR rullas ut enligt plan med en väl rustad organisation på plats från första dagen.